بازدید مدیران استان از کارخانجات سرام آرای فجر زرین

در تاریخ 29/2/1401 هیأتی متشکل از آقایان دکتر رجبی مدیر کل صنعت و معدن استان و مهندس فرشچی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان از مجموعه کارخانجات سرام آرای فجر زرین بازدید نمودند.


بازدید مدیران استان از کارخانجات سرام آرای فجر زرین

بازدید مدیران استان از کارخانجات سرام آرای فجر زرین

بازدید مدیران استان از ارخانجات سرام آرای فجر زرین

در این بازدید مدیران کارخانجات سرام آرای فجر زرین توضیحاتی درخصوص چگونگی انجام پروژه و روند رو به رشد آن ارائه نمودند.
در پایان دیدار هیأت بازدید کننده ضمن تشکر از کوشش مدیران سرام آرای فجر زرین در ایجاد اشتغال زایی و کمک به توسعه صنعت در استان خراسان رضوی از تنی چند از پرسنل قدر دانی نمودند.

بازدید مدیران استان از کارخانجات سرام آرای فجر زرینبازدید مدیران استان از کارخانجات سرام آرای فجر زرین